Broager Hallen
Halinspektør
Jennifer Fischer-Møhring
tlf. 23720095
broagerhallen@sport.dk


Broager Hallens Bestyrelse

Formand
Ulrik Franke Andersen
tlf. 20613280
ulrik.f.andersen@etexgroup.com

Næstformand
Martin Petersen
tlf. 61301266
martin@petsen.dk

Sekretær
Lone Olsen
tlf. 29897395
lonemolsen@mail.dk

Kasserer
Herman Møller
tlf. 20192150
herman.ulla@stofanet.dk

Thomas Wildbork - Bestyrelsesmedlem
twbr@hsh.dk

Lars Holm - Bestyrelsesmedlem
lars.holm@phoenix-mecano.dk

Michael Ebbesen - Bestyrelsesmedlem
ebbesen.byg@gmail.com

Claus B. Christensen - Skoleinspektør Broager Skole
cbch@sonderborg.dk

Formand Repræsentantskabet:
Linda Rasmussen
tlf: 28960061
vesterbakke@hotmail.com

Jørgen Phillipsen - Suppleant
jman@email.dk

Aksel Nielsen - Suppleant
abni@sonderborg.dk
Onsdag den 11 januar 1967 indkaldte det i 1965 nedsatte udvalg, som havde til opgave at forberede planerne til en sportshal i Broager til orinterings møde.
150  lokale borger mødte op for at høre på udvalgets planer, meninger var mange men stor opbakning var tilstede også selv om prisen for hal i 1967 var
hele 600.000 kr med inventar. Dengang var det et beløb som var fastsat efter indregnet  6000 frivillige arbejdstimer. For at skaffe indtægter til byggeriet  blev der tegnet halbeviser
en slags andel - halbevis stk. pris var 100 kr. Halbeviset var også retten til mellemskab i den selvejende institution: Broager-hallen.
Der blev arbejdt på alle fronter med at skaffe penge - og byggeriet blev sat i gang.
REJSEGILDE  lørdag den 1. juni 1968
INDVIELSEFEST lørdag den 18.oktober 1969 - en stor dag for BROUE - en stor dag for sporten.
Fra starten var hallen fuldt belagt - og det er den jo stadig - og lidt til .

I 2016 er Hal2 blevet bygget.
Indvielsefest lørdag den 18.marts 2017.


Indgang Skolevej 5

Indgang Vestergade 21 (ved lægehuset)Hallens Cafeteria: http://www.findsmiley.dk/568902
 


 
V E D T Æ G T E R
CVR 11 42 39 14Erstatter vedtægter af 14. marts 2013
Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling
20. marts 2017
§  1  Hjemsted
Foreningens navn er BROAGER-HALLEN (kultur- og aktivitetshus) og har hjemsted i Broager, Sønderborg Kommune.
§ 2 Formål
Det er Broager-Hallens formål at drive de på Skolevej 5 beliggende idrætshaller, skydebane, motionscenter, cafeteria og sal til idræt og kulturelle arrangementer til gavn og glæde for alle lokalsamfundets borgere.
§ 3 Driftsaftale
Broager-Hallen indgår en driftsaftale med Sønderborg Kommune.
§ 4 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages personer, foreninger eller selskaber, der har interesse i foreningens arbejde.
Stk. 2 Medlemmer tegner medlemsbeviser a’ kr. 100,00. Dette giver livsvarigt medlemskab med stemmeret og valgbarhed ved foreningens generalforsamling. Medlemsbeviser er personlige og kan ikke overdrages. Tidligere halbeviser ombyttes med medlemsbeviser.
Stk. 3 Medlemskab giver ingen ret til foreningens formue eller overskud. Medlemskab hæfter ej heller for foreningens gæld eller driftsunderskud.

§ 5  Generalforsamlig
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer, der er fyldt 14 år adgang. Hvert medlem har 1 stemme, der kun kan afgives personligt.
Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i de lokaler aviser med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Årsberetning og revideret regnskab.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskab samt 2 suppleanter.
4.  Valg af ekstern revisionselskab.
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
Stk. 5 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6 Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved  almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændring kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt godkendelse af Sønderborg Kommune.
Stk. 7 Generalforsamlingens beslutninger protokolføres.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når repræsentantskab eller bestyrelse finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden.

§ 7 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
§ 8 Repræsentantskab

Stk. 1 Repræsentantskabet består af 23 medlemmer hvoraf der er 5 faste medlemmer: Broager Skole 1, Broager Kultur 1, Broagerlands Skytteforening 1, BUI 1, Motionscenter 1, 18 medlemmer vælges af generalforsamlingen. De 18 medlemmer valgt på generalforsamlingen vælges for 2 år og afgår skiftevis hvert andet år. For de 18 medlemmer vælges 2 suppleanter. Her gælder valget kun for et år.
Stk. 2 Repræsentantskabet træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger sin egen formand og næstformand samt 7 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant for disse. Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal disse valg foregå skriftligt.
Stk. 3 Repræsentantskabet holder møde, når dets formand, bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentantskabet ønsker det.
Stk. 4 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt ved simpelt flertal.
  Stk. 5 Alt vedrørende foreningen kan drøftes af repræsentantskabet, der er rådgivende for bestyrelsen. Se dog §10 stk. 2 og 3.
Stk. 6 Repræsentantskabets formand tiltræder bestyrelsen, som fuldgyldigt medlem.

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 2 faste medlemmer (repræsentantskabets formand og Skoleinspektøren ved Broager Skole (eller repræsentant udpeget af denne) 7 medlemmer vælges af repræsentantskabet for 2 år, der afgår skiftevis (4 i lige og 3 i ulige år).  For de 7 medlemmer vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
Stk. 2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvis kasseren  eller sekretæren vælges uden for bestyrelsens kreds, medfører det ikke, at den pågældende får status som bestyrelsesmedlem.
Stk. 3 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det påkrævet.
Stk. 4 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsudvalg.
Stk. 5 Over bestyrelsesmøderne føres der en protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes ved simpel flertal.
Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller driftsunderskud.

§ 10 Tegningsret
Stk. 1 Foreningen BROAGER-HALLEN tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2 Optagelse af lån kan kun ske med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
Stk. 3 Køb og salg af fast ejendom kræver – udover bestyrelsens godkendelse – endvidere godkendelse af Sønderborg Kommune.
§ 11 Ansvar
Stk. 1  Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af faciliteterne beliggende Skolevej 5, Broager, sker med størst mulig hensyn til de deri interesserede.
Stk. 2 Bestyrelsen affatter regler for hallens daglige drift og benyttelse. Den fastsætter størrelsen for leje af lokalerne samt betalingsbetingelser. I øvrigt henvises til § 3 vedrørende kommunal driftsaftale.
Stk. 3 Broager-Hallens midler skal indsættes på bank- eller sparekassekonto lydende på foreningens navn.
§ 12 Regnskab
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal i revideret form foreligge trykt ved generalforsamlingen.
§ 13 Revision
Den ordinære generalforsamling vælger et eksternt Revisionsselskab.
§ 14 Opløsning
Stk. 1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at dette vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.
Stk. 2 Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, udpeger et likvidationsudvalg til at realisere foreningens aktiver og afvikle dens forpligtelser. Dette udvalgs dispositioner skal godkendes af Sønderborg Kommunalbestyrelse.
Stk. 3 Eventuelle midler skal udloddes til idrætslige eller kulturelle formål. 

§ 15 Vedtægter
Vedtægterne har kun gyldighed efter godkendelse af Sønderborg Kommune, ligesom vedtægtsændringer skal godkendes af Sønderborg Kommune.

Ovenstående vedtægter erstatter vedtægter af 14. marts 2013

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2017


 Ordensreglement
Broager Hallen


*  Ingen børn i hallen uden opsyn.

* Træningen må kun finde sted i de lokaler, der er anvist.
I omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og træning forbudt.

* Alt boldspil opad væggene i hallerne er TOTALT forbudt.

* Bruger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i Broager Hallen.

* Hallernes gulve må under idrætstræning, aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler som smitter af på hal gulve.


* Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra Broager Hallens Halinspektør.

* Alle bruger, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter sig efter anvisninger fra Broager Hallens daglige ledelse (Halinspektør eller personale) .
Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har Broager Hallens ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Broager Hallen.

* Al affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

* Glasflasker / glas må ikke medbringes i Hallerne eller omklædningsrummene.

* Medbragt mad - og drikkevare må ikke nydes i Cafeteria.